ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Друмево, Община Шумен
Основно меню

История

Началото на учебното дело в населеното място е положено в далечната 1903 година. Започнато е в къщата на Тодор Иванов. От 1904 до 1908 година учениците се обучават в къщата на учителя Иван Велчев. Жаждата за знания и желанието на родителите да изучат децата си, довежда до идеята да се наберат средства за построяване на училище. През 1909/1910 със средства от населението се строи училище с две класни стаи. Следват разширение на съществуващата сграда през 1922/1923 година и построяване на втора сграда през 1960 година. Училището става основно през 1960 година. Основното училище е преобразувано в обединено през 2018 година, поради необходимостта от създаване на условия за качествено образование и продължаване на образованието, след решение на Общински съвет - Шумен № 684, т. 2 по протокол № 29/22.02.2018 г., становище на Регионално управление на образованието - Шумен и заповед на министъра на образованието и науката №РД14-73/12.07.2018 година. От учебната 2018/2019 година училището предоставя обучение в основна образователна степен с два етапа: начален (І – ІV клас) и прогимназиален (V – VІІ клас) и средна степен: първи гимназиален етап (VІІІ – Х клас) с придобиване на първа степен на професионална квалификация.