ОбУ "Христо Ботев"

Обединено училище в село Друмево, Община Шумен

Основно меню

ОбУ Христо Ботев - Друмево

 

 

 

Добре дошли в официалния сайт

на

Обединено училище "Христо Ботев" - село Друмево

 

мото: "Да се научим да учим заедно в училище, за да се справяме самостоятелно в живота"

МИСИЯ: Осигуряване на високо качество на образованието в ОбУ „Христо Ботев” и превръщането му в училище на бъдещето като модел на съвременна образователна институция за всеки ученик. Формиране на личности, притежаващи ключовите компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности, разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

 

ВИЗИЯ: Модерно конкурентоспособно училище за развитие на дигитални, социални и граждански компетентности чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на преподаване, подготвящо активни социално-отговорни личности, справящи се с предизвикателствата в професиите на бъдещето през 21 век. Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик и недопускащо дискриминация при провеждане на училищното образование.

 

 

 

Актуални новини